• Begrippen

Begrippen

6+

Populatie van alle personen in Nederland van 6 jaar en ouder.

6+DIG

Populatie van alle personen in Nederland van 6 jaar en ouder die digitale ontvangst hebben in het huishouden.

ABS

Afkorting van absoluut aantal kijkers naar een programma of zender.

Aandeel uitgesteld kijken in kijkdichtheid (UGKA)

Het aandeel uitgesteld kijken is gedefinieerd als het aandeel dat uitgesteld gekeken heeft in de totale kijkdichtheid van een programma of tijdvak.

Basisondervraging

Jaarlijkse ondervraging van bestaande en nieuwe panelhuishoudens om achtergrondvariabelen, gezinssamenstelling, bezit van audiovisuele apparatuur etc. van panelhuishoudens en hun leden vast te stellen. De basisondervraging wordt bij ieder nieuw panelhuishouden afgenomen en wordt daarna jaarlijks in mei herhaald (herondervraging).

Bereik
Het percentage kijkers of absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep dat een programma of commercial heeft gezien. In de standaard rapportages van SKO over programma's geldt hierbij dat iemand minimaal 1 minuut aaneengesloten heeft gekeken (= bereiksondergrens).
Boodschapper (BDS; naamgeving t/m 2021)

Tot en met 2021 was de boodschapper de persoon binnen het huishouden die aangaf voor het grootste deel van het huishouden te zorgen (eten koken, boodschappen doen en huishoudelijk werk). De naam boodschapper (BDS) is in 2022 aangepast naar huishoudverantwoordelijke (HHV). De definitie is onveranderd gebleven.

Buitenshuis kijken

Mensen kijken niet alleen thuis televisie, maar ook bij anderen thuis, in horeca gelegenheden, op het werk, enz. Dit kijkgedrag van de panelleden wordt niet gemeten. Een gedeelte van het kijkgedrag, namelijk het kijken bij anderen thuis, wordt gecompenseerd door het meten van het kijkgedrag van gasten bij de panelleden thuis..

Business-to-business

Een van de commerciële doelgroepen waarvan het populatieaantal jaarlijks door SKO wordt vastgesteld.

Bond van Adverteerders (BVA)

De BVA, Bond van Adverteerders, is één van de partners van SKO.

Campagne

Serie uitzendingen van één of meerdere commercials gedurende een bepaalde periode ten behoeve van reclame voor een bepaald merk, product, dienst, persoon, bedrijf of instelling met een bepaalde doelstelling, gericht op een doelgroep.

Census(data)

Totaaltellingen van afgespeelde (online) video's.

Continu Kijkonderzoek (CKO)

Het Continu KijkOnderzoek uitgevoerd door Intomart in opdracht van de NOS, Ster en IP (mede namens RTL en Veronica). Voorloper van het huidige kijkonderzoek in opdracht van SKO.

Coïncidenteel onderzoek

Een validatie-onderzoek waarbij elk panelhuishouden telefonisch wordt gevraagd naar het kijkgedrag op dat moment om te controleren of het in het kijkonderzoek met de meter geregistreerde kijkgedrag van de panelleden valide gemeten wordt.

Commercial

Een film ten behoeve van reclame voor een bepaald merk, product, dienst, persoon, bedrijf of instelling.

Common Currency (CC)

Tot 31 december 2007 bestond de common currency alleen uit het kijkgedrag dat tijdens de uitzending werd gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2008 wordt in de common currency ook het uitgesteld kijkgedrag op de dag van uitzending en de 6 opvolgende dagen meegeteld. Dit betekent dat de kijkcijfers van een bepaalde dag (dag 0) pas 7 dagen na uitzenddatum definitief worden (geconsolideerde kijkcijfers). Vanaf september 2009 t/m december 2018 werd de common currency 'KijkTotaal' genoemd.

Op 1 januari 2019 heeft het KijkTotaal plaatsgemaakt voor het TV Zendertotaal. Hierin is het kijkgedrag thuis via het televisiescherm opgenomen: lineair (live) kijken, uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag en gastkijkgedrag. Zie verder: uitgesteld kijken, geconsolideerde kijkcijfers.

Contactfrequentie

De contactfrequentie geeft aan hoe vaak iemand door de uitzending van één of meerdere commercials in een campagne is bereikt.

Contactfrequentieverdeling

De contactfrequentieverdeling is gedefinieerd als de verdeling van de contacten op basis van bereik, uitgedrukt in een percentage personen per aantal contacten.

Cumulatief bereik

Het percentage personen dat, na uitzending van een reeks uitzendingen, is bereikt. Het cumulatieve bereik wordt ook wel 1+ bereik of netto bereik genoemd.

Doelgroep

Een doelgroep is een subgroep van de populatie op basis van bepaalde achtergrondkenmerken, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en/of sociale klasse. Bekende voorbeelden zijn de 13-19 jarigen, boodschappers 20-49 of business-to-business. In SKO verband is sprake van commerciële doelgroepen waarvan de populatieaantallen jaarlijks door SKO vastgesteld worden. 

DVD

Het kijkgedrag naar DVD's wordt in het kijkonderzoek apart geregistreerd.

Enhanced Audio Matching (EAM)

Enhanced Audio Matching is een zenderherkenningstechniek die in april 2007 is geïntroduceerd. Enhanced Audio Matching (EAM) maakt gebruik van het principe van audio matching. Dit principe is vergelijkbaar met Picture Matching, met dien verstande dat de zenderherkenning bij EAM is gebaseerd op het geluid dat hoort bij het door het televisietoestel getoonde beeld.

Met Audio Matching is het o.a. mogelijk om kijkgedrag via moderne tv-apparaten en allerhande nieuwe randapparatuur zeer betrouwbaar te meten en te rapporteren. Ook maakt deze techniek het mogelijk het 'uitgesteld kijken' te meten. Als panelleden via hun mediacenter, settopbox, harddisk-, video- of dvd-recorder opgenomen televisieprogramma's bekijken, of als ze programma's zoals uitzending gemist of video on demand via de televisie kijken, kan dat in de standaard kijkcijfers worden opgenomen. Alleen de uitzendingen van programma's die op dezelfde dag of de 6 voorafgaande dagen zijn uitgezonden, kunnen door deze techniek worden herkend.

Gasten

Personen die in de panelhuishoudens op bezoek zijn en daar naar de televisie kijken. Sinds 1 januari 2003 dient het kijkgedrag van gasten in panelhuishoudens als proxy voor het kijkgedrag van de panelleden bij anderen thuis. Gasten kunnen zich, net als de panelleden, registreren met behulp van de speciale afstandsbediening.

Geconsolideerde kijkcijfers

Vanaf 1 januari 2008 wordt ook het uitgestelde kijkgedrag (op de dag van uitzendding en de 6 opvolgende dagen) in het KijkTotaal opgenomen. Dat betekent dat de geconsolideerde kijkcijfers pas na zeven dagen bekend worden gemaakt. Vanaf 31 december 2018 is het KijkTotaal vervangen door het TV Zendertotaal. Het TV Zendertotaal betreft de kijktijd naar alle zenders in meting, zonder overig schermgebruik van apparaten als harddisk-, dvd- en videorecorder.

GEM
het gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid)
Gemiddeld aantal actieve streams (GAAS)
Het gemiddelde aantal actieve streams dat op een willekeurig moment van de programma actief was. Dit wordt berekend door het totaal aantal afgespeelde minuten van een stream te delen door de lengte van het programma (duur).
Gemiddelde afspeelduur streams (GA)
Het totaal aantal minuten dat het programma is afgespeeld gedeeld door het aantal streamstarts van het programma.
Gemiddelde contactfrequentie

Het gemiddelde aantal uitzendingen van programma's of spots dat de 'bereikten' heeft bereikt.

Gross rating point (GRP)

Een GRP is 1% kijkdichtheid binnen een bepaalde doelgroep. De term wordt met name gebruikt als men spreekt over kijkdichtheden van commercials of spots.

HDR

Het kijkgedrag naar apparaten met een hard disk/HD (anders dan het live televisie kijken) wordt in het kijkonderzoek apart geregistreerd, bijvoorbeeld via een settopbox met hard disk of een aparte hard disk recorder.

Herlevering

De spot- en programmabestanden worden elke dag 's ochtends door The Nielsen Company geleverd en op een sftp-server voor de partners, participanten en klanten van SKO ter beschikking gesteld. Na een aantal controles in de loop van de dag worden de data 's avonds de eerste keer herleverd. Uiterlijk 2 werkdagen vindt een eventuele finale dagherlevering plaats. Door de herleveringen van de bestanden met uitzendgegevens kunnen zich eventueel wijzigingen in de kijkcijfers voor doen.

Hoofdkostwinner

De hoofdkostwinner is de persoon binnen het huishouden die de grootste bijdrage aan de inkomsten van het huishouden levert.

Huishoudverantwoordelijke (HHV)

De huishoudverantwoordelijke is de persoon binnen het huishouden die zegt voor het grootste deel van het huishouden te zorgen (eten koken, boodschappen doen en huishoudelijk werk). De naam boodschapper (BDS) is in 2022 aangepast naar huishoudverantwoordelijke (HHV). De definitie is onveranderd gebleven.

Kalibratie

SKO kalibreert de online paneldata (gemeten in een panel van mensen) met de online censusdata (totaaltellingen van video kijken uit online devices) zodat het resultaat de informatie uit zowel panel als census weerspiegelt.

Kantar Media

Kantar Media voert een deel van het kijkonderzoek uit, waaronder het werven van panelleden, het onderhouden van contacten met panelleden, het plaatsen van de meters en het leveren van de kijkdata (kijktrajecten).

Kijkdichtheid

De kijkdichtheid (kdh) van een programma of tijdvak is het gemiddelde percentage kijkers per seconde, gedurende dit programma cq. tijdvak. De kijkdichtheid van een spot is gedefinieerd als het gemiddelde percentage kijkers per seconde, gedurende de minuut waarin het begin van de spot valt.

Kijkerspanel

Het kijkerspanel is de steekproef van het kijkonderzoek. Deze bestaat per dag uit ongeveer 2.800 personen van 6 jaar en ouder in ongeveer 1.250 huishoudens.

Kijkmeter

Het kijkonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een zogenaamde kijkmeter. Deze kijkmeter bestaat uit een aantal apparaten (kastjes en afstandsbediening) die aangesloten worden op alle televisies in de panelhuishoudens. De kijkmeter zorgt voor het verzamelen en overseinen van de gegevens over het kijkgedrag naar een centrale computer.

Kijktijd

De kijktijd is gedefinieerd als de gemiddelde tijd die een doelgroep naar een programma of in een tijdvak heeft gekeken, uitgedrukt in minuten.

KijkTotaal

Tot 31 december 2007 bestond het KijkTotaal alleen uit het kijkgedrag dat tijdens de uitzending werd gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2008 werd in het KijkTotaal ook het uitgesteld kijkgedrag op de dag van uitzending en de 6 opvolgende dagen meegeteld. Dit betekent dat de kijkcijfers van een bepaalde dag (dag 0) pas 7 dagen na uitzenddatum definitief worden (geconsolideerde kijkcijfers). Voor september 2009 werd het KijkTotaal 'Common Currency' genoemd. Vanaf 31 december 2018 heeft het TV Zendertotaal het Kijktotaal vervangen,  Zie ook uitgesteld kijkengeconsolideerde kijkcijfers.

Kijktraject

Het ruwe databestand dat de dagelijkse kijkgegevens van het panel bevat, is ingedeeld in zogenaamde kijktrajecten. Één kijktraject weerspiegelt een onveranderde situatie: dezelfde personen kijken op hetzelfde toestel naar dezelfde zender. Zodra er iets aan de situatie verandert (bijvoorbeeld als iemand stopt met kijken, er iemand bij komt of als naar een andere zender wordt geschakeld) begint een nieuw kijktraject.

Livestream

Video die op hetzelfde moment als de uitzending op TV via online apparaten bekeken kan worden.

Marktaandeel

Het marktaandeel is het percentage kijkers naar een programma of de zender, gepercenteerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep.

Marktaandeel in totaal UGK

Het marktaandeel uitgesteld kijken is gedefinieerd als het aandeel van het gerealiseerde uitgestelde kijken voor een bepaalde uitzending of tijdvak, ten opzichte van de totale uitgestelde kijkdichtheid tot en met zes dagen na de uitzending. Dit is een ander resultaattype dan het aandeel uitgesteld kijken, omdat er in de noemer gebruikt wordt gemaakt van de opsomming van al het uitgestelde kijken dat gedurende een week plaatsvindt.

MediaXim

MediaXim was het onderzoeksbureau dat tot en met 2010 dagelijks in opdracht van SKO de uitzendgegevens van programma's en spots verzamelde, van een time stamp voorzag, classificeerde en harmoniseerde. Tegenwoordig doet The Nielsen Company dit.

Nielsen

The Nielsen Company is het onderzoeksbureau dat dagelijks de tijdsbepaling en classificatie van de uitgezonden programma's en spots uitvoert voor de Full Audit zenders. The Nielsen Company verricht de werkzaamheden aan de hand van een semi-automatisch systeem voor het vastleggen van begin- en eindtijden van uitzendingen en segmenten van uitzendingen, reclameblokken, billboards, promo's en zenderaankleding.

NPO

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is één van de partners van SKO.

nStreams
Het totaal aantal streams dat van de betreffende uitzending is opgevraagd.
Online devices

Apparaten met internettoegang, zoals: desktop, laptop, smartphone en tablet.

Oversampling

Het kijkerspanel bestaat uit een landelijk representatieve steekproef van minimaal 1.200 huishoudens per dag plus een regionale oversampling van een aantal huishoudens in enkele provincies. De oversampling in de provincies Flevoland, Drenthe en Zeeland is nodig om ook hiervoor regionale rapportages te kunnen publiceren.

Periodesteekproef

Bij een periodesteekproef horen alle panelleden die in een bepaalde periode mee hebben gedaan aan het kijkonderzoek en in deze periode niet te vaak (bijvoorbeeld om technische redenen) uit de aparte dagsteekproeven zijn gevallen. Op periodesteekproeven worden resultaten gebaseerd die over meer dan een dag berekend worden (bijvoorbeeld cumulatief bereik).

Platform Media-Adviesbureau's (PMA)

PMA, het Platform Media-Adviesbureaus, is één van de partners van SKO.

Populatieaantal

Het aantal personen in een bepaalde doelgroep in de populatie. De populatieaantallen van de commerciële doelgroepen in Nederland worden één keer per jaar door SKO vastgesteld.

Productondervraging

Ondervraging van bestaande en nieuwe panelhuishoudens om het productgebruik van panelhuishoudens en hun leden vast te stellen. Na de basisondervraging wordt in ieder panelhuishouden een vragenlijst achtergelaten die de panelleden zelfstandig kunnen invullen. Net zoals de basisondervraging wordt de productondervraging jaarlijks in mei herhaald (herondervraging).

Programmabereik

Het programmabereik is gedefinieerd als het percentage kijkers dat minimaal één keer voor een bepaalde tijd (hierbij geldt geen ondergrens) naar één programma van een reeks programma's heeft gekeken.

Programmatypes

In het kijkonderzoek worden zeven verschillende programmatypes onderscheiden die in de programmabestanden gerapporteerd worden: Programma's, promo's, billboards, reclameblokken, Postbus 51 blokken, homeshopping, zenderpromo's en storingen.

Rapportageregels

Naast de calculatieregels moeten de gebruikers van gegevens uit het kijkonderzoek rapportageregels volgen. Deze regels dienen ter betrouwbaarheid en herleidbaarheid van de gerapporteerde resultaten.

Registratie programma's en spots

De registratie omvat de tijdsbepaling en classificatie van programma's en spots door The Nielsen Company. The Nielsen Company baseert zich hierbij op wat uitgezonden werd en op het scherm te zien was. Achteraf wordt er een koppeling gemaakt met de vooraf door de zenders opgestuurde uitzendschema's.

Ruwe data

Dagelijks wordt aan de partners, participanten en klanten van SKO de ruwe data uit het kijkonderzoek ter beschikking gesteld. De ruwe data bevat aan de ene kant diverse bestanden met gegevens over het kijkgedrag naar zenders van het panel, aan de andere kant bestanden met informatie over alle uitgezonden programma's en spots.

Screenforce (organisatie)

Screenforce (voorheen SPOT: Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame) is het Nederlandse TV-marketingcentrum. Screenforce vertegenwoordigt de belangrijkste TV-broadcasters. In samenwerking met deze participanten geeft Screenforce invulling aan haar doelstelling om adverteerders en bureaus te informeren en inspireren over TV en andere premium videoplatforms als reclamemedium.

SKO codes

De SKO indeling omvat in totaal 70 codes in 8 categorieën. Niet alleen voor het programmatype 'programma' bestaan er SKO codes, maar ook alle andere geregistreerde programma elementen (promo, billboard, Postbus 51, reclame, storing, homeshopping) kennen een SKO code.

SKO Light

Over deze zenders rapporteert SKO alleen het cumulatieve bereik per week of maand. Dit is een voorwaarde om voor deze zenders betrouwbare resultaten te kunnen rapporteren.

Softwaregoedkeuring

Elke gebruiker van de ruwe data uit het kijkonderzoek moet aantonen dat hij/zij over door SKO goedgekeurde analysesoftware beschikt. Hiermee wordt gegarandeerd dat de hele markt dezelfde (correcte) cijfers gebruikt.

Spot

De enkele uiting van een commercial.

Spotbereik

Het spotbereik is gelijk aan de kijkdichtheid van de minuut waarin het begin van de spot valt. Het spotbereik wordt berekend op basis van het zogenaamde kijkkansmodel. In de calculatie- en rapportageregels wordt dit kijkkansmodel toegelicht.

Spotkijkdichtheid

De kijkdichtheid van een spot is gedefinieerd als het gemiddelde percentage kijkers per seconde, gedurende de minuut waarin het begin van de spot valt. De spotkijkdichtheid is gelijk aan het spotbereik.

Tijdens uitzending

Het kijkgedrag 'tijdens uitzending' betreft het kijkgedrag op het moment van uitzending en is het kijkgedrag dat tot 31 december 2007 door SKO als KijkTotaal werd gerapporteerd.

Tijdvak

In het kijkonderzoek worden kijkcijfers (bijvoorbeeld kijkdichtheden of marktaandelen) meestal voor programma's, spots of tijdvakken (voor zenders) bepaald. Terwijl programma's en spots normaal gesproken met behulp van de betreffende titel geïdentificeerd worden, worden bij tijdvakken begin- en eindtijd op de minuut nauwkeurig aangegeven.

TOT
het aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik)
TV Zendertotaal

Het TV Zendertotaal betreft de kijktijd naar alle zenders in meting via het televisiescherm, zonder overig schermgebruik van apparaten als harddisk-, dvd- en videorecorder. Zie ook: Kijktotaal.

Uitgesteld kijken (UGK)

In het kader van het kijkonderzoek wordt naast het televisiekijken tijdens de uitzending ook het uitgesteld kijken naar bijv. zelf opgenomen programma's (HD, video, DVD) gemeten. Dit indien het uitgesteld kijkgedrag binnen 7 dagen na uitzending heeft plaatsgevonden.

Uitzenddag (KDU)

Deze resultaten betreffen kijkcijfers op de dag van uitzending, d.w.z. kijkcijfers tijdens de uitzending (= live) en het uitgesteld kijken op de uitzenddag, dag 0. De kijkcijfers op de uitzenddag zijn 'tijdelijke' kijkcijfers, omdat de geconsolideerde kijkcijfers (inclusief het uitgesteld kijken van dag 0 t/m dag 6;TV Zendertotaal) pas zes dagen later beschikbaar zijn.

Video

Het kijkgedrag dat via de videorecorder plaatsvindt wordt in het kijkonderzoek apart geregistreerd.

Waardering

Terwijl in het CKO, de voorloper van het kijkonderzoek, naast het kijkgedrag ook de waardering van programma's werd gemeten, is dit in het huidige kijkonderzoek niet meer het geval.

Zenderbereik

Het zenderbereik is gedefinieerd als het percentage kijkers dat, gedurende een reeks tijdvakken, minimaal één keer gedurende een bepaalde tijd (hierbij geldt geen ondergrens) naar een bepaalde zender heeft gekeken.


© 2023 Nationaal Media Onderzoek